Closed for a while. We handle art works of : Takeo Yamaguchi, Sueharu Fukami, Kazuo Yagi, Kagaku Murakami, Mineo Okabe, Shigeo Saito, Tatsuoki Nanbata, Ryuichi Kakurezaki, Shoji Kamoda, Kazuo Shiraga, Lucie Rie, Shinobu Kawase, Atsuko Tanaka, Osamu Suzuki, Tatsusuke Kuriki, Lee U-Fan, and more.

Artist:Yamaguchi Takeo / Fukami Sueharu / Okabe Mineo / Inoue Yuichi / Kamoda Shoji / Kakurezaki Ryuichi / Kawase Shinobu / Nakagawa Yukio etc. (2019-2-1)