The Collection of KINOSHOKIKAKU (close)

Exhibition of ten artists

Sinsuke Kotani, Haruhide Sasaki, Tadashi Tanaka , Shoichi Tsurukawa, Ikumi Nagasawa, Tomomi Hasegawa, H/K, Tatsuhito Horikoshi, Hiroshi Mori, Toko Yuma

Shimizu bldg. 202, 2-7-4 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 Japan 03-6262-3558 11:00-19:00 Sunday and Holiday